Regulamin

§ 1 Informacje

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług Drukarni Szymkowski i spółka Sp. J. za kontaktu bezpośredniego.
 2. Właścicielem i administratorem strony times.com.pl jest firma Drukarnia TIMES Szymkowski i spółka Sp. J. mieszcząca się w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Orzeszkowej 4 o numerze NIP: 547-017-27-93
 3. Wszystkie informacje o produktach znajdujące się na stronie times.com.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Kontakt z Drukarnią można uzyskać:
  • pod numerami telefonów w zakładce kontakt
  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: drukarnia@times.com.pl

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Założenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
 2. Klientem drukarni mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem alu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
 3. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
 4. Drukarnia w przypadku naruszenia Regulaminu ma prawo pozbawić Klienta możliwości korzystania z jego usług.

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

 1. Przedmiotem zawarcia umowy sprzedaży są materiały i usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Zamówienia są przyjmowane drogą elektroniczną przez wysłanie maila z zamówieniem
 3. Realizacja zamówień będzie odbywać się w dni robocze zgodnie z terminami podanymi indywidualnie dla każdego produktu.
 4. Weryfikacja plików odbywa się w godzinach od 7:00 do 14:30.
 5. Drukarnia zobowiązuje się do jak najszybszej weryfikacji plików – czas weryfikacji nie powinien przekroczyć 24 godziny, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Czas weryfikacji jest ruchomy i zależy od natężenia ilości Zleceń w danym momencie.
 6. Opłacenie zlecenia stanowią oświadczenie woli zawarcia z Drukarnią Umowy sprzedaży i dla Zamówień zaakceptowanych oznaczają przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwiają rezygnację z druku.
 7. Płatności za zlecenie można dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego lub gotówką przy odbiorze.
 8. Z uwagi na fakt, że właściwości produktów zamawianych w Drukarni są ściśle określone przez Klienta, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
 9. Klient, który anuluje zlecenie opłacone przelewem, otrzyma zwrot środków na konto najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. Drukarnia zastrzega sobie możliwość naliczenia opłaty administracyjnej za anulowanie rozpoczętego procesu realizacji zlecenia, w wysokości 30 zł brutto.
 10. Dokonując zakupów w alu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

§ 4 Dostawa i trans

 1. Dostawa Produktów jest dodatkowo płatna wg cennika firmy kurierskiej, obejmuje jednak jedynie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na podstawowy adres Klienta przy składaniu Zamówienia.
 2. Drukarnia dostarcza zamówione Produkty za pośrednictwem firm kurierskich.
 3. Drukarnia dopełni wszelkich starań aby paczka została dostarczona w terminie podanym przy zamówieniu. Dopuszcza się jednak opóźnienia z uwagi na przyczyny zewnętrzne tj. brak energii elektrycznej, brak sygnału internetowego oraz problemy techniczne wynikające z awarii maszyn czy problemy po stronie firmy kurierskiej.

§ 5 Materiały do druku

 1. Drukarnia TIMES nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Drukarnia ma jednak prawo odmówić realizacji zlecenia w przypadku treści niezgodnych z prawem lub naruszających normy obyczajowe.
 2. Drukarnia nie odpowiada za błędy merytoryczne i ortograficzne projektów przesłanych przez Klienta.
 3. Za poprawne przygotowanie projektu odpowiada Klient, który zobowiązany jest do dostarczenia plików przygotowanych i zapisanych zgodnie z instrukcją z zakładki Pomoc. W celu ograniczenia ewentualnych błędów Drukarnia udostępnia makiety i instrukcje pomocnicze.
 4. Weryfikacja plików przez Drukarnię polega na sprawdzeniu poprawności przygotowania projektu pod względem parametrów zamówienia (spady, marginesy, ilość stron). Weryfikator może także zwrócić uwagę na inne elementy projektu uznawane za elementy kosmetyczne.
 5. Drukarnia nie ma obowiązku zgłaszać Klientowi zastrzeżeń dotyczących przygotowania pliku. Aby mieć pewność, ze pliki są odpowiednio przygotowane należy poprosić o ręczną weryfikację.
 6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
 7. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień z powodu dostarczenia błędnie przygotowanych projektów.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy drukarnia@times.com.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane zamawiającego oraz dokładny opis stwierdzonej niezgodności i zakres żądania reklamacyjnego.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 10 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
 4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 14:00.
 5. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poproszony o zwrot całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone, a reklamacja uznana za oddaloną.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki ponosi Drukarnia.
 7. Reklamacje wynikłe z braku zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie będą rozpatrywane z uwagi na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku w przestrzeni barwnej CMYK. Porównanie kolorystyki wydruku z kolorystyką wyświetlaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie, nie może więc być powodem zgłoszenia reklamacji.
 8. Drukarnia dokłada wszelkich starań aby odwzorować w jak najwierniejszy sposób kolorystykę projektów, jednak z uwagi na zastosowanie w procesie druku wielu maszyn drukujących, mogą wystąpić nieznacznie różnice kolorystyczne. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce przy powieleniu zamówienia z tego samego projektu. Różnice w zakresie tolerancji +/- 5% nasycenia koloru nie są podstawą do reklamacji.
 9. Za nieprawidłową warstwę lakieru dyspersyjnego lub UV, określa się warstwę, która posiada w miejscu przeznaczonym do lakierowania, miejsca łuszczące się lub miejsca niepolakierowane.
 10. Nieprawidłowo wykonanymi złamani określa się takie, które powodują zagniecenia papieru lub zmarszczenia uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. W przypadku podłoży o gramaturze powyżej 150g występuje zjawisko pękania papieru, szczególnie w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia występowania tego zjawiska Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania, które jednak nie zapewnia pełnego zabezpieczenia, przed tym zjawiskiem, które spowodowane jest wytrzymałością surowca. Wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
 11. Przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki dopuszcza się tolerancję błędu do 2 mm
 12. Dla odchylenia złamu od nominalnej linii usytuowania w przypadku produktów falcowanych i bigowanych, dla perforacji oraz pasowania rysunku i warstwy przy lakierowaniu wybiórczym UV dopuszcza się tolerancję błędu do 1 mm
 13. Przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych dopuszcza się tolerancję błędu do 0,2 mm
 14. Nie podlegają reklamacji różnice ilościowych i jakościowych, nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej.
 15. Drukarnia z uwagi na specyfikację maszyny drukującej oraz właściwości podłoża zadruku, dopuszcza podczas realizacji zadruku na koszulkach, odchylenie odległości zadrukowanej grafiki od wskazanego pola zadruku do 10 mm.
 16. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich rozpatrywane są na podstawie protokołu szkody, sporządzonego z kurierem w momencie odbioru paczki. Brak protokołu może stanowić podstawę do odmowy uznania reklamacji.
 17. Maksymalny poziom rekompensaty nie może przekroczyć 100% wartości Zamówienia.
 18. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na alu. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.
 19. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Nie ponosi odpowiedzialność za skutki działań i zaniechań osób trzecich, tj. opóźnienia w przekazywaniu środków przez firmy i instytucje finansowe oraz firmy kurierskie, za pośrednictwem których dostarczane są przesyłki.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z Zamówieniami jest Drukarnia.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację transakcji finansowych oraz dostawę Zamówionych produktów.

§ 8 Zmiana Regulaminu

 1. Jeżeli w serwisie internetowym nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego nowe postanowienia. W przypadku braku akceptacji warunków zamawianie nie jest możliwe.
 2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni TIMES.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 10 Definicje

 1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w ramach alu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964. (Dz.U. nr 16, poz 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług .
 4. Produkty – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności.
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Drukarnia TIMES Szymkowski i spółka Sp. J., a Klientem.
 6. Zamówienie – zwane również Zleceniem, oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 7. Proces zakupowy – ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.